KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Chủ nhật - 05/11/2017 22:15
SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ
 Số:  15 /KHCM-ĐP1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                Đức Phổ, ngày 24  tháng 10  năm 2017
 
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
 

A *  Các căn cứ để xây dựng kế hoạch:
          - Công văn  số 1020/ SGDĐT-GDTrH ngày 10/ 07/ 2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi  về việc hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục 37 tuần thực học năm học 2014 – 2015.
- Căn cứ công văn 1360/QĐ-UBND  ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành thời gian, kế hoạch năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và gáo dục thường xuyên tỉnh quảng Ngãi.
- Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018”.
- Công văn số 1261/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi về việc “ Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 ”.
- Quyết định 1226/QĐ-SGDĐT ngày 13/10/2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi Quyết đinh phê duyệt kế hoạch công tác năm học 2017-2018.
-Công văn số 1620/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 12/9/2017 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi về việc “ Hướng dẫn tổ chức các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017-2018 ”.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của trường THPT, phương hướng năm học năm học 2017 – 2018 của trường THPT số 1 Đức Phổ
B*  Mục tiêu kế hoạch:
Mục tiêu chung: Cần tạo chuyển biến rõ rệt về các vấn đề sau:
              */ Phấn đấu duy trì và củng cố vững chắc kỷ cương, nền nếp chuyên môn. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Giữ vững tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ đại học, số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh. Sử dụng có hiệu quả cao các trang thiết bị dạy học.
   */ Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng học tập của học sinh, giảm tỷ lệ học sinh yếu. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
              */  Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn. Duy trì vững chắc lề lối và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn.             
  */ Ứng dụng CNTT trong soạn bài, giảng dạy và làm các loại hồ sơ.                     
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CHUNG CỦA NHÀ TRƯỜNG
I.1 Thuận lợi:
- Đội ngũ GV có trình độ đào tạo chuẩn, có lòng tự trọng cao, có tinh thần cầu tiến bộ . 
- Học sinh được thi tuyển  theo nguyện vọng 1, tuyển sinh đầu vào cao nhất tỉnh nên cơ bản có phẩm chất tốt, có  động cơ học tập đúng đắn.
- Nhà trường được Sở GD&ĐT, Đảng bộ và chính quyền  các cấp quan tâm lãnh đạo;
- Sự phối hợp giữa nhà trường-gia đình-xã hội ngày càng có hiệu quả hơn;
- Sự quan tâm, đầu tư cho việc học của gia đình học sinh ngày càng nhiều hơn.
-Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2015, là tiền đề để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển thành tích của nhà trường.
I.2 Khó khăn, hạn chế:
- Công tác  bồi dưỡng HSG chưa cao, chưa được chú trọng đúng mức, thời gian còn ít so với yêu cầu thực tế
- CSVC, TBDH tuy khá đầy đủ nhưng thiếu đồng bộ, chất lượng hạn chế
- Sự quan tâm, chia sẻ, sự phối với nhau trong việc giáo dục đạo đức, ổn định nề nếp học sinh  của đội ngũ GV còn  hạn chế .
II/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI.
II.1. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm học.
Tiếp tục thực hiện nghị quyết 29/ NQ-TW Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCHTW khóa XI về đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT.
 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
II.2. Các nhiệm vụ cụ thể
1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua
- Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng bộ môn, đặc điểm nhà trường và địa phương.
2. Thực hiện kế hoạch giáo dục :
A* Chỉ tiêu:
 
Khối SS Tốt
..%
Khá
...%
TB
...%
Giỏi
...%
Khá
...%
TB
...%
Yếu  ... % Kém ...%
10 366 95.4 4.1 0.5 12 63 25 0 0
11 416 95.42 4.1 0.48 13 67 20 0 0
12 401 94.8 5.2   10 83 7 0 0
TC 1183 95 4.6 0.4 11.66 71.2 17.14 0 0
Chỉ tiêu cụ thể: theo từng môn đã được thống nhất trong hội nghị viên chức  và thể hiện trong kế hoạch cụ thể của từng tổ bộ môn.
B* Biện pháp cụ thể
2.1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:
Trên cơ sở phân phối chương trình do Sở GD&ĐT biên soạn áp dụng từ năm học 2011-2012, - Công văn  số 1020/ SGDĐT-GDTrH ngày 10/ 07/ 2014 của Sở GD&ĐT Quảng Ngãi  về việc hướng dẫn lập kế hoạch giáo dục 37 tuần thực học năm học 2014 – 2015.Công văn số 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2017 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018”.
 Các tổ CM rà soát lại phân phối chương trình của bộ môn, lên kế hoạch dạy học  cho năm học 2017-2018  sao cho phù hợp nhất với địa phương, phù hợp với trường để HT duyệt và thực hiện.
         2.2. Về thực hiện Kế hoạch  thời gian:
- Có 37 tuần thực học (học kỳ I 19 tuần, học kỳ II có 18 tuần); 
+ Kì 1: Từ 28/ 8 /2017 đến 13/01/2018
          + Kì 2: Từ 15/1/2018 đến 25/5/2018
          +Thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 THPT ngày 12/10/2017
+ Tham gia thi chọn đội tuyển của tỉnh thi HSG Quốc gia:26-27/10/2017    
         + Thi chọn học sinh giỏi lớp 11 THPT: 30/3/2018
         + Kiểm tra học kì 1: tuần 19 (từ 02/01 đến 6/01/2018)
         + Kiểm tra học kì 2: Tuần 17-18 (14-24/5/2018)
          + Thi tuyển sinh vào 10 ( tháng 6/2018) theo lịch của Sở GD& ĐT Q.Ngãi
         + Thi THPT Quốc gia: 06/2018( theo lịch của Bộ GD& ĐT)
         2.3. Dạy học chính khoá các môn văn hoá:
 - Thực hiện phân phối chương trình được Hiệu trưởng duyệt.
Khối 12: Tất cả đều học theo chương trình cơ bản Ban cơ bản số tiết học tự chọn theo chủ đề nâng cao, cụ thể như sau
Lớp 12A1 đến 12A7 12A8 12A9 12D1 – 12D2 Ghi chú
Môn HKI HKII HKI HKII HKI HKII HKI HKII  
Toán 18 17 18 17 18 17 18 17  
18 17 18   18 17      
Hóa 18 17 18 17 18        
T. Anh         18 17 18 17  
Văn             18 17  
Sinh 18   18 17          
Sử             18    
Tổng cộng 72 51 72 51 72 51 72 51  
Khối 11: Tất cả đều học theo chương trình cơ bản Ban cơ bản số tiết học tự chọn theo chủ đề nâng cao, cụ thể như sau:
Lớp 11A1 đến 11A8 11A9 đến 11 A­­­10 11D Ghi chú
Môn HKI HKII HKI HKII HKI HKII  
Toán 18 17 18 17 18 17  
18 17 18 17      
Hóa 18 17 18        
Văn         18 17  
T. Anh 18   18 17 18 17  
Sử         18    
Tổng 72 51 72 51 72 51  
Khối 10: Tất cả đều học theo chương trình cơ bản Ban cơ bản số tiết học tự chọn theo chủ đề nâng cao, cụ thể như sau:
Lớp 10A1 đến 10A7 10A­­­8 10D Ghi chú
Môn HKI HKII HKI HKII HKI HKII  
Toán 36 17 36 17 36 17  
18 17 18 17      
Hóa 18 17          
Văn         18 17  
T. Anh     18 17 18 17  
Tổng 72 51 72 51 72 51  
 
          - Dạy học  theo chủ đề tự chọn thực hiện theo KHCM của tổ đã được duyệt
         - Thực hiện các quy định chung về kế hoạch dạy học ở cấp THPT, đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, kiến thức cơ bản trọng tâm, sau đó nâng cao phát triển kiến thức phù hợp với đa số học sinh của lớp và quan tâm giúp đỡ học sinh yếu. Chú trọng hướng dẫn học sinh tự học, rèn luyện kỹ năng làm bài tập để học sinh chủ động nắm vững kiến thức.
- Xây dựng kế hoạch CM theo tháng, tuần để thực hiện.
- Thao giảng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn (20/11, 8/3, 26/3)
- Triển khai giáo dục phòng chống tham nhũng cho học sinh theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và của Sở GD & ĐT Quảng Ngãi tại công văn số 1391/SGDĐT-TTr ngày 29/8/2014 về việc hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg của thủ tướng chính phủ năm học 2014-2015 và công văn 447/SGDĐT-GDTrH ngày 2/4/2015 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về việc triển khai tài liệu thực hiện chỉ thị 10/CT-TTg của thủ tướng chính phủ; Tiếp tục triển khai thực hiện công văn số 1999/SGDĐT-TGDTrH  ngày 30/9/2016 về việc sử dụng tư liệu Bác Hồ và những bài học về đạo dức lối sống dành cho học sinh trong nhà trường (Chỉ đạo tổ Sử - Địa – GDCD Triển khai cụ thể trong môn GDCD ).
- Bố trí dạy bù cho đảm bảo kết thúc chương trình theo kế hoạch đã xây dựng (nếu thiếu giờ)
2.4. Dạy bồi dưỡng HSG : theo kế hoạch cụ thể của tổ chuyên môn. Dạy bồi dưỡng HSG Khối 12 bắt đầu từ 18/9/2017;  Khối 11 từ tuần 27/11/2017 để tham gia dự thi HSG cấp tỉnh
2.5. Thực hiện chương trình GD thể chất, Quốc phòng-An ninh , HĐGDNGLL, HĐGDHN( có kế hoạch cụ thể theo hướng dẫn của sở GD&ĐT)
3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá
Thực hiện theo công văn số 1394/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2014 của Sở GD&ĐT Tỉnh Quảng Ngãi “ Hướng dẫn đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn và tham gia diễn đàn trên mạng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong trường phổ thông năm học 2014-2015”.
- Trên cơ sở kế hoạch đã dược phê duyệt, tổ chuyên môn, giáo viên tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo tinh thần công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD và ĐT.
-Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh do Bộ GD&ĐT ban hành- TT58-BGD&ĐT;
- Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng; hướng dẫn học sinh đánh giá lẫn nhau và biết tự đánh giá năng lực của mình.
- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ thuật, kĩ năng ra đề, soạn đáp án và hướng dẫn chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện việc biên soạn đề kiểm tra theo hướng tăng cường khả năng thông hiểu và vận dụng, đảm bảo mức độ nhận biết (Đảm bảo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao). Theo tinh thần đã tập huấn tại công văn số 1229/SGDĐT- GDTrH ngày 11/7/2017 của Sở GD-ĐT Quảng Ngãi
 Nâng cao chất lượng các bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ. Các tổ CM cần chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng ma trận đề kiểm tra cho mỗi chương và cả chương trình môn học. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, động viên sự cố gắng tiến bộ của học sinh. Tăng cường hướng dẫn học sinh tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau năng lực của mình. Đối với các môn khoa học xã hội: tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và những kiến thức đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học
Có các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, tạo nền tảng vững chắc cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ và tăng  cường kiểm tra theo hướng trắc nghiệm khách quan (các môn Toán, Lý, Hóa, sinh, Sử, Địa, GDCD, Tiếng Anh các bài kiểm tra 1 tiết trở lên đánh giá bằng hình thức TNKQ 90%, tự luận 10%  đối với khối 12. Khối 10 và khối 11 là 80%  TNKQ và 20% tự luận)
Xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện học liệu) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng để giáo viên và học sinh có thể tham khảo. Chỉ đạo giáo viên tích cực tham gia trên mạng “Trường học kết nối”.
           Chỉ đạo xây dựng ma trận đề kiểm tra và thực hiện kiểm tra bài kiểm tra theo  ma trận đề tổ, nhóm đã xây dựng. Tăng cường kiểm tra tập trung các bài kiểm tra định kỳ.
            4.Tổ chức cho học sinh lớp 11 học nghề phổ thông từ  28/ 8/2017 theo đúng quy định của Bộ GD& ĐT
- Về dạy thêm , học thêm: Theo nhu cầu tự nguyện của phụ huynh học sinh. Lập kế hoạch và phân công cụ thể. Tổ chức, quản lý theo đúng nguyên tắc, quy định của Bộ GD,UBND tỉnh.
 5.Thực hiện nghiêm túc các quy định về chuyên môn:
   * Hệ thống hồ sơ.
Giáo án: Phải đảm bảo các yêu cầu sau.
- Phải soạn mới trước khi lên lớp, bài soạn đảm bảo đạt chuẩn về mặt kiến thức, kĩ năng, đúng nội dung và chương trình, phù hợp với đặc trưng bộ môn, đảm bảo yêu cầu về đổi mới phương pháp. Đối với các môn có tổ chức thi HS giỏi các cấp; phải hoàn thiện tiến trình bài giảng theo chương trình, có nâng cao, bổ trợ kiến thức phù hợp với đối tượng HS và yêu cầu cụ thể đối với các em trong đội tuyển. Đặc biệt chú ý tính định hướng về nội dung thi học sinh giỏi khi bồi dưỡng HS. Giáo án của tổ viên phải được TTCM, kiểm tra, xác nhận.
 - Thực hiện nghiêm túc tiết thực hành thí nghiệm. Mỗi giáo viên bộ môn phải lập được kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học ngay từ đầu năm học và đăng ký với tổ chuyên môn. Kế hoạch đó phải được Tổ chuyên môn  duyệt để theo dõi và cùng thực hiện. Các ĐDDH còn dùng được trong trường thì nhất thiết phải sử dụng(đối với các tiết có sử dụng ĐDDH)
Sổ dự giờ :
         Sổ dự giờ phải ghi dầy đủ nội dung, có nhận xét đánh giá từng phần và  rút kinh nghiệm ngay sau tiết dự, đảm bảo hiệu quả trong khi rút kinh nghiệm cho đồng nghiệp và nâng cao hiệu quả bồi dưỡng của bản thân...( Mỗi GV phải dự ít nhất 4 tiết/ HK)
Đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn và tham gia diễn đàn trên mạng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong trường phổ thông  theo tinh thần công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD và ĐT.
 Sổ điểm cá nhân:
         Cập nhật điểm thường xuyên, đúng tiến độ, sửa điểm đúng quy định.
           Sổ báo giảng
     - Lập kế hoạch báo giảng đầy đủ, thường xuyên, đúng quy định, trùng khớp với sổ ghi đầu bài, phân phối chương trình và giáo án. Vào buổi dạy cuối tuần phải lên lịch báo giảng của tuần sau (đảm bảo sau tiết chào cờ giáo viên phải có lịch báo giảng cho tuần đó).
     - Cần ghi đầy đủ nội dung theo yêu cầu của sổ báo giảng.
      - Tất cả các tiết giảng của GV đều phải được thể hiện trong Sổ báo giảng (kể cả dạy bù)
      Sổ chủ nhiệm (đối với GVCN) :
        Sổ công tác chủ nhiệm: Phải thực hiện đầy đủ các nội dung trong sổ, sử dung và cập nhật thông tin thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, phát huy tác dụng trong giáo dục đạo đức, ý thức học tập của HS. Chú trọng các biện pháp GD với các đối tượng HS, đặc biệt HS chưa ngoan, yếu kém về học tập.
      Sổ ghi đầu bài:
        - GV bộ môn ghi đầy đủ nội dung tiết dạy đã quy định trong sổ.
        - Đánh giá xếp loại giờ học theo quy định.
     Sổ gọi tên và ghi điểm:
      - GVCN phải hoàn thành sổ theo quy định, cập nhật chuyên cần theo quy định (BGH kiểm tra sổ hàng tháng).
      - GV bộ môn cập nhật điểm đúng tiến độ chương trình và theo đúng quy định.
* Đối với tổ chuyên môn :
a/ Kế hoạch hoạt động:
          - Do tổ trưởng lập(Có sự tham gia đóng góp của các tổ viên), xây dựng và cụ thể hoá từ kế hoạch chung của nhà trường, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ. Ngoài kế hoạch chung TCM phải xây dựng các kế hoạch: dạy học tự chọn, Bồi dưỡng TX GV, Bồi dưỡng HS giỏi, Sử dụng thiết bị, kế hoạch thực hiện chuyên đề, kế hoạch kiểm tra 15 ph, 1 tiết, đề kiểm tra các loại….
Mỗi tổ phải có kế hoạch đổi mới Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo tinh thần công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8/10/2014 của Bộ GD.
Mỗi Học kỳ sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ít nhất 2 lần
 b/ Sổ ghi chép hoạt động của tổ:
 Ghi chép chi tiết nội dung các cuộc họp, sinh hoạt bồi dưỡng CM và nghiệp vụ, công tác kiểm tra của tổ trưởng.
           Lập kế hoạch kiểm tra GV ngay từ đầu năm học và thông báo với GV; ghi đầy đủ, rõ ràng nội dung và kết quả kiểm tra của từng GV trong tổ.
           6/ Thực hiện đúng các Quy định về dự giờ dạy và kiểm tra, đánh giá.
          a/ BGH: - Kiểm tra hồ sơ, dự giờ GV định kỳ trong năm học, đồng thời có kiểm tra đột xuất hồ sơ giáo viên. (kế hoạch kiểm tra định kỳ sẽ được niêm yết và thông báo )            
            - Hàng tháng kiểm tra sổ điểm lớp, sổ đầu bài các lớp (vào tuần cuối của tháng)
          b/ GV:
 - Mỗi GV phải bố trí dự giờ đồng nghiệp trong từng học kỳ, có biện pháp khắc phục triệt để những khuyết điểm sau kiểm tra, thanh tra. GV phải tham gia góp ý kiến, rút kinh nghiệm giờ dạy của đồng nghiệp một cách tích cực, chú trọng giúp đỡ GV còn hạn chế tiến bộ. Mỗi GV được dự giờ ít nhất 1 tiết /HK, Tổ chuyên môn có ít nhất 1 tiết dạy thao giảng/năm
c/ Kiểm tra, chấm chữa bài, cho điểm, đánh giá HS:
- Phải thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra cho điểm theo yêu cầu về tiến độ thời gian và đúng quy định theo kế hoạch của nhóm chuyên môn đã có. Cho điểm vào sổ điểm lớp và sổ cá nhân ngay sau khi trả bài kiểm tra. Thực hiện chính xác các quy định cho điểm của các môn học.
     - Kiểm tra từ 1 tiết trở lên phải có ma trận, đề kiểm tra và đáp án. Trả bài kiểm tra cho HS không quá 1 tuần đối với bài dưới 1 tiết, không quá 2 tuần đối với bài KTra 1 tiết trở lên và ghi điểm vào sổ lớp SMAS (các môn có tiết trả bài KTra thì thực hiện như PPCT). Khi chấm phải chữa bài, sửa lỗi, ghi lời phê và làm tròn điểm đúng quy định.
- Khi coi kiểm tra giáo viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định: Không làm việc riêng, không gây tâm lí  căng thẳng đối với HS. Nhắc nhở ý thức làm bài nghiêm túc và có biện pháp ngăn ngừa ngay từ đầu tiết, không để xảy ra hiện tượng vi phạm rồi mới xử lý.
- Công tác đánh giá HS đảm bảo đúng thực chất đúng thông tư 58 /2011/TT-BGD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh.
 - Quản lý điểm, cập nhật điểm kết quả học sinh trên máy vi tính.
       7. Thực hiện giờ giấc, nề nếp chuyên môn, thực hiện kỷ luật lao động:
           - Giáo viên nghỉ có lý do đột xuất , nghỉ ốm phải báo và bàn giao giờ dạy, tiến độ chương trình cho TTCM. Giáo viên đi công tác cũng phải thực hiện quy định trên. Nếu vi phạm nhà trường không bố trí dạy thay, coi giờ trống đó là do giáo viên vi phạm nền nếp chuyên môn. Đổi giờ hoặc nhờ đồng nghiệp dạy hộ phải báo cáo BGH.
- Giáo viên bộ môn phải chịu trách nhiệm về nề nếp của học sinh trong tiết dạy của mình và phải có biện pháp uốn nắn những vi phạm trong giờ, đôn đốc học sinh học bài và làm bài của bộ môn mình phụ trách, không được đổ lỗi cho khách quan và cho học sinh do hạn chế về năng lực của chính bản thân mình. Có trách nhiệm bàn bạc với giáo viên chủ nhiệm để thống nhất hướng khắc phục những tồn tại và đánh giá chính xác nền nếp giờ dạy. Phải quản lý học sinh trong giờ có hiệu quả, không được để xảy ra tình trạng quản lý kém hiệu lực làm ảnh hưởng đến chất lượng bộ môn cũng như làm ảnh hưởng đến giờ học của các lớp khác.
           - Giáo viên phải có kế hoạch tổ chức dạy bù cho học sinh theo tháng( nếu chậm) để đảm bảo tiến độ chung của nhà trường.
8. Nâng cao trách nhiệm về chất lượng, bồi dưỡng học sinh :
- Trách nhiệm về chất lượng: GV chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng bộ môn do mình đảm nhiệm. Lấy hiệu quả công việc và chất lượng cuối mỗi học kỳ và cả năm làm thước đo đánh giá xếp loại GV cuối năm.
* Bồi dưỡng HS :
  BDHSG: Tập trung ở các môn  Toán , Văn , T.Anh, Lý, Hóa, Tin, Sử, Địa, Sinh, Tổ chuyên môn phân công GV BDHSG và triển khai thực hiện ngay từ 18/9/2017 và lập kế hoạch báo cáo Ban giám hiệu. Nội dung bồi dưỡng theo khung  chương trình của sở đã gửi tại công văn số 705/SGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014
          Cách thức tổ chức: GV được phân công  bồi dưỡng học sinh căn cứ vào tình hình cụ thể của môn học, có biện pháp cụ thể triển khai thực hiện theo các hướng sau:
  *) Lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao bồi dưỡng học sinh giỏi.
*) Tăng cường trách nhiệm của giáo viên trong giờ dạy đảm bảo truyền đạt đủ, chính xác, nội dung kiến thức theo hướng tích cực đổi mới về phương pháp giảng dạy.Tạo môi trường học tập thân thiện đối với học sinh. Động viên, khích lệ học sinh  học tập tích cực. Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học ở nhà.
          Yêu cầu: Lên kế hoạch, nội dung bồi dưỡng, duyệt với nhà trường. Có bài soạn đầy đủ, trong bài soạn có có nội dung cần củng cố những kiến thức học sinh còn hạn chế, lên lớp đúng giờ, giảng dạy và học tập có hiệu quả, tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả của từng học sinh.
       * Quy định về dạy tích hợp, lồng ghép một số nội dung ở các môn: triển khai thực hiện theo HD của Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhất là môn GDCD lồng ghép nội dung phòng chống tham nhũng trong bộ môn,  và việc sử dụng tư liệu Bác Hồ và những bài học về đạo dức lối sống dành cho học sinh trong nhà trường
         III/ Công tác bồi dưỡng giáo viên.
- Chỉ đạo tốt việc thực hiện, giảm tải trong các môn học, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chương trình môn học, các tài liệu hướng dẫn đổi mới PPDH, 100% CBGV nhà trường được bồi dưỡng chuyên môn  theo yêu cầu của sở Giáo dục và Đào tạo.
- Khuyến khích sử dụng công nghệ thông tin vào dạy học: Soạn giáo án trên máy vi tính, tra cứu tài liệu trên Internet. Dạy đủ các bài thực hành, thí nghiệm. Tăng cường sử dụng ĐD, thiết bị thí nghiệm, phát huy tối đa các phòng bộ môn.
- Thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và chuyên môn. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và ý thức xây dựng truyền thống nhà trường, địa phương. Phát huy vài trò cá nhân trong công tác bồi dưỡng chuyên môn kết hợp với giúp đỡ của đồng nghiệp và tổ chuyên môn.
- Tham gia tích cực vào hoạt động các tổ, nhóm chuyên môn. Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn tập trung vào đổi mới  PP GD, PP giáo dục, kiến thức mới, khó...thực hành nội dung bồi dưỡng thường xuyên.
- Giáo viên tiếp tục đăng ký đi học nâng cao trình độ. Tăng cường kiểm tra, đặc biệt quan tâm đến giáo viên còn hạn chế và những hồ sơ kém chất lượng, nhằm nâng cao tác dụng bồi dưỡng giáo viên. Có kế hoạch xây dựng điển hình trong công tác bồi dưỡng giáo viên. Nhận xét, đánh giá, xếp loại thi đua giáo viên một cách công bằng, công khai, khách quan, dân chủ đúng với trách nhiệm và hiệu quả công việc. Không để xảy ra hiện tượng cả nể, cào bằng.
          PHẦN II     NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHỦ YẾU
Thời gian Nội dung hoạt động Người phụ trách, thực hiện Nhận xét đánh giá
 
 
 
 
 
 
Tháng 8/2017
 Hoàn thành biên chế lớp BGH  
Cử GV tham gia lớp BD nâng cao năng lực ngôn ngữ tiếng Anh (theo kế hoạch của sở) GV được cử đi theo QĐ  
Rà soát học bạ, kiểm tra điều kiện lên lớp của HS BGH, tổ trưởngCM  
Xây dựng khung chương trình BGH  
Tham dự các lớp tập huấn  GV cốt cán do sở GD&ĐT tổ chức GV được phân công tập huấn theo CM  
- Xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường và của tổ chuyên môn
- Triển khai kế hoạch tập  huấn lại tại trường.
- PHT CM và các tổ  chuyên môn.
 
- Giáo viên được dự tập huấn tại sở
 
Phân công chuyên môn, thời khóa biểu P.HT CM  
Dạy và học từ 28/8/2017 Toàn trường  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 9/2017
 Khai giảng  năm  học từ 05/9 Toàn trường  
- Nghiên cứu học tập chỉ thị nhiệm vụ năm học và các văn bản cấp trên, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do sở tổ chức BGH,  Tổ trưởng, GV có liên quan.  
- Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch của tổ CM, kế hoạch cá nhân BGH  
- Kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 12 và Bồi dưỡng HSG khối 12. P. HT CM, Giáo viên được phân công  
- GVCN hoàn thành việc lập sổ của lớp GVCN  
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của GV BGH  
- Tiếp tục triển khai việc BDTX cho GV.
-  Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch BDTX của giáo viên.
 Thầy, cô đã dự tập huấn triển khai lại, Các tổ trưởng  
Triển khai cuộc thi  KHKT dành cho học sinh trung học P.HTCM, TT, ĐTN  
 
Triển khai đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn  Tổ trưởng CM  
 
 
 
Tháng 10/2017
-  Các tổ CM bố trí dự giờ , kiểm tra hồ sơ giáo viên  Các bộ phận liên quan  
Triển khai kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm. Theo kế hoach cụm chuyên môn của sở  
Cử GV tham gia lớp tập huấn theo triệu tập của sở GD&ĐT GV được cử đi theo QĐ .  
  Dạy và học bình thường, bồi dưỡng HSG Khối 12, thi HSG khối 12 theo lịch của sở GD Các bộ phận liên quan  
Sinh hoạt chuyên môn các tổ theo chủ đề tích hợp Theo tổ hợp môn KHTN và KHXH  
Kiểm tra tập trung theo kế hoạch KT đã niêm yết  Toàn trường
Tổ trưởng  CM
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 11/2017
- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 20/11, dự giờ thăm lớp, tham gia thao giảng cụm, GV đăng ký thi GV dạy giỏi cấp trường. Các bộ phận liên quan  
Triển khai cuộc thi sáng tạo KHKT; vận dụng kiến thức liên môn và dạy học theo chủ đề tích hợp; P.HTCM, TT, ĐTN  
- Củng cố nề nếp chuyên môn, các tổ triển khai chuyên đề Các bộ phận liên quan  
- Thi học sinh giỏi 11 cấp trường và bồi dưỡng đội tuyển HSG  thi tỉnh.  PHT CM và GV được phân công
 
 
- Thi chọn đội tuyển và tổ chức bồi dưỡng đội tuyển thi HSG giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh PHT CM và GV được phân công  
- Các tổ nhóm CM Sinh  hoạt chuyên đề BDTX Các bộ phận liên quan  
- Kiểm tra hồ sơ Chuyên môn của GV P. HT CM,Tổ trưởng CM  
Thu và chấm chọn sản phẩm dự thi cấp tỉnh cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học BGH, các GV được phân công.  
Kiểm tra tập trung theo kế hoạch đã niêm yết. Các bộ phận liên quan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 12/2017
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12 Các bộ phận liên quan  
- Tiếp tục tổ chức tổ CM sinh hoạt chuyên đề BDTX Các bộ phận liên quan  
- Kiểm tra  việc thực hiện nhiệm vụ năm học BGH  
-Kiểm tra việc thực hiên chuyên môn, hồ sơ  của GV BGH  
Dự giờ, kiểm tra, đánh giá việc đổi mới phương pháp dạy học BGH, TTCM  
Thi chọn đội tuyển HSG máy tính cầm tay cấp trường. BGH, GV được phân công  
  Đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học  PHTCM  
Rà soát việc thực hiện chương trình, kiểm tra học kỳ 1 Phó HTCM và các tổ trưởng CM  
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 1/2018
Kiểm tra  hồ sơ giáo viên BGH, TTCM  
Thực hiện kiểm tra học kì 1 Các bộ phận liên quan  
Hoàn thành chương trình HKI Đánh giá xếp loại học sinh,
Bình xét thi đua học kì 1, sơ kết học kì 1 trong CBGV,NV và học sinh, phân công chuyên môn, lên TKB học kỳ II
 Toàn trường  
Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học, CNTT và các hoạt động GD khác BGH, TTCM  
- Kiểm tra tập trung. BGH,  GV được phân công  
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ GDTrH học kỳ I năm học 2017 – 2018 BGH  
  Thi GV dạy giỏi cấp trường BGH, TTCM, GV được phân công  
 
 
Tháng 2/2018
Kiểm tra tập trung  theo kế hoạch đã niêm yết BGH, TTCM, GV được phân công  
Kiểm tra đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn ở các tổ BGH  
Tiếp tục bồi dưỡng HSG K.11
-Thi HSG MT cầm tay cấp tỉnh
BGH, TTCM,GV  
 
Tháng 3/2018
Thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp tỉnh. GV được phân công  
Kiểm tra tập trung  theo kế hoạch BGH,TTCM  
Thi GV dạy giỏi cấp tỉnh GV tham gia dự thi  
Thao giảng chào mừng 8/3 và  26/3. BGH, TTCM, CĐ, GV được phân công  
Tham gia thi HSG Khối 11 cấp tỉnh BGH,TTCM, GV được phân công  
Kiểm tra hồ sơ GV BGH, TTCM  
 
 
 
Tháng 4/2018
Thi cấp CN nghề PT BGH, GV được phân công  
 Kiểm tra tập trung cho khối 10, 11 Toàn trường  
Thống nhất  chương trình, kế hoạch ôn thi TN BGH  
Thi HSG khối 10 cấp trường BGH, TTCM.  
Tháng 5/2018 Thi KH2 khối 10,11,12 Toàn trường  
Chuẩn bị các điều kiện dự thi TN cho HS Khối 12, hoàn thành hồ sơ Khối 10,11 BGH, Văn phòng  
Thực hiện các báo cáo về CM cho Sở GD&ĐT BGH, Văn phòng  
Chuẩn bị công tác tuyển sinh vào 10 BGH, Văn phòng  
Kiểm tra BDTX của giáo viên Theo QĐ phân công  
Kiểm tra việc chấm bài, ghi điểm của GV BGH  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay363
  • Tháng hiện tại15,954
  • Tổng lượt truy cập1,699,353
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây