KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

Chủ nhật - 05/11/2017 20:14
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUÀNG NGÃI

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THPT SỐ 1 ĐỨC PHỔ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :  07   /KH -  ĐP1                            
                                                                            Đức Phổ, ngày 12  tháng 08 năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC: 2017-2018
 
Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ;
          Căn cứ hướng dẫn số 1086 /SGDĐT-GDTrH  ngày  06/07/2016 của Sở Giáo dục & đào tạo Quảng Ngãi về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017;
      Căn cứ công văn số 1229/SGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 07 năm 2017 của sở GD&ĐT Quảng Ngãi về việc triển khai tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS, THPT và hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2017-2018.
          Căn cứ vào tình hình thực tiễn của Nhà trường, trường THPT Số 1 Đức Phổ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
 -  Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
 Tất cả cán bộ quản lí, giáo viên đang giảng dạy tại trường.
III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG
           1. NỘI DUNG BẮT BUỘC:
a) Nội dung bồi dưỡng 1 và 2: Theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          Thời lượng: 60 tiết
          Kế hoạch cụ thể :
+ Bồi dưỡng tập trung: 20 tiết. ( Giáo viên cốt cán đã tham dự tập huấn do sở, Bộ GDĐT tổ chức về triển khai lại cho GV trong trường )
+ Tự bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn tổ, nhóm: 40 tiết.           
+ Đánh giá: Tổ chức đánh giá tập trung theo đề chung của sở GD&ĐT
- Thời gian tiến hành cho nội dung này là từ tháng 8/2017
2. Nội dung tự chọn ( Nội dung bồi dưỡng 3):
          Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT và công văn số 1086 /SGDĐT-GDTrH  ngày  6/7/2016 của Sở Giáo dục & đào tạo Quảng Ngãi về việc triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017. Trên cơ sở đề xuất của giáo viên (sao cho đủ số tiết quy định: 60 tiết).  Modul giáo viên đã đăng ký như sau:
 
          Mã Mô đun Tên và nội dung mô đun Mục tiêu bồi dưỡng Thời gian tự học (tiết) Thời gian học tập trung (tiết)
Lý thuyết Thực hành
TH PT
 3
Giáo dục học sinh THPT cá biệt Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THPT cá biệt 10 2 3
THPT 9 Hướng dẫn tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp. Có khả năng tư vấn hướng dẫn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 10 2 3
THPT 12 Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập cho học sinh THPT. Có kỹ năng giúp học sinh vượt qua các trạng thái căng thẳng trong học tập 10 2 3
THPT13 Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch học tập Xử dụng được các phương pháp và kỹ thuật để xác định nhu cầu học tập của học sinh phục vụ cho lập kế hoạch dạy học 10 2 3
THPT 14 Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 10 2 3
THPT 15 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học. Phân tích được các yếu tố liên quan đến thực hiện kế hoạch dạy học để có biện pháp kiểm soát hiệu quả các yếu tố này. 10 2 3
THPT 16 Hồ sơ dạy học Xây dựng được hồ sơ dỵ học, bảo quản và  phục vụ cho dạy học theo quy định. 10 2 3
THPT 17 Tìm kiếm, khai thác xử lý thông tin phục vụ bài giảng Sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng. 10 2 3
THPT 18 Phương pháp dạy học tích cực Vận dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực và phương pháp dạy học tích cực. 10 2 3
THPT 19 Dạy học với công nghệ thông tin Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 10 2 3
THPT 20  Sử dụng các thiết bị dạy học Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục dạy học tối thiểu cấp THPT) 10 2 3
THPT 21 Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học Có kỹ năng bảo quản, sửa chữa và sáng tạo thiết bị dạy học. 10 2 3
THPT 24  Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học Sử dụng được các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học 10 2 3
THPT 25 Viết sáng kiến kinh nghiệm trong trường THPT Viết được một sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học, giáo dục. 10 2 3
THPT28 Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT Lập và tổ chức thực hiện được kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm môi trường giáo dục 10 2 3
THPT 29 Giáo dục học sinh trung học phổ thông thông qua các hoạt động giáo dục  Xây dựng và tổ chức được các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm của nhà trường. 10 2 3
THPT 30 Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT. Nắm vững  các nguyên tắc và sử dụng được các phương pháp, kỹ thuật đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT. 10 2 3
THPT 35 Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT. Có kỹ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục. 10 2 3
IV. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:
1. BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
3. BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
V. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
Thực hiện theo Điều 12, 13, 14, 15 Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:
1. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
- Đối với các nội dung tổ chức bồi dưỡng tập trung, hình thức đánh giá do Sở GD&ĐT tổ chức theo hình thức kiểm tra (nội dung 1,2). bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch…
- Đối với BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các buổi sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường thì giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh thông qua các báo cáo chuyên đề, đánh giá tại các tổ bộ môn
- Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức này như sau: 
   + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm);
   + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và nghề nghiệp (5 điểm).
- Việc đánh giá giáo viên bằng hình thức tự học do Hiệu trưởng nhà trường, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và tổ trưởng bộ môn đánh giá. 
b) Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).
c) Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các modul thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) : 3.
2. Xếp loại kết quả BDTX
a)  Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b) Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c) Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b) Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX.
Lưu ý: Việc đánh giá và công nhận kết quả BDTX phải bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực, tự học, tự bồi dưỡng.
   VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện Ghi chú
Tháng 8,9/2017 - Hoàn thành kế hoạch BDTX cá nhân năm học 2017-2018
- Hoàn thành kế hoạch BDTX tổ CM năm học 2017-2018, chuyển kế hoach BDTX cá nhân để HT phê duyệt.
- Hoàn thành kế hoạch BDTX trường năm học 2017-2018.
- Phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và  tổ chuyên môn.
- Hoàn thành các báo cáo về Sở GD
- Giáo viên
 
- TT chuyên môn
 
 
- Ban Giám hiệu
 
- Ban Giám hiệu
 
- Ban Giám hiệu
 
Tháng 8, 9
10/2017
- BDTX tập trung theo lịch của Sở cả 2 nội dung
- Hoàn thành triển khai nội dung 1, 2
- BGH, Giáo Viên
 
- BGH, TT, GV
 
Từ tháng 10/2017 - Triển khai BDTX nội dung 1,2 theo lịch của BGH, của tổ và kế hoạch của giáo viên - GV, TT chuyên môn  
 9/2017đến tháng 5/2018 - Tự BDTX nội dung 3 theo lịch của tổ bộ môn và GV - GV, TT chuyên môn  
Tháng 4 đến 5/2018 - Kiểm tra BDTX nội dung 3 theo lịch của tổ bộ môn
- Hoàn thành đánh giá nội dung 3
- BGH, TT, GV  
 
Tháng 05/2018
 
 
- Hoàn thành đánh giá kế hoạch BDTX cá nhân, tổ chuyên môn năm học 2017-2018
- Hoàn thành việc đánh giá kế hoạch BDTX trường năm học 2017-2018.
- Hoàn thành tổng hợp đánh giá BDTX
- Báo cáo Sở Giáo dục& Đào tạo để xin cấp giấy chứng nhận BDTX năm học 2017-2018.
- TT, BGH
 
- BGH
 
VII. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của trường
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; Phê duyệt kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường,  xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo quy định.
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với giáo viên tham gia BDTX.
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác BDTX.
2.  Đối với tổ chuyên môn
- Thực hiện nội dung bồi dưỡng 1, 2 theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường; căn cứ việc đăng kí nội dung bồi dưỡng 3 của các cá nhân, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ, tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong tổ, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt và tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
- Lưu hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ cùng với các hồ sơ chuyên môn khác để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra của các đoàn thanh, kiểm tra các cấp.
- Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn gồm: Biểu tổng hợp kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường; kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của các cá nhân trong tổ, của tổ có phê duyệt của lãnh đạo nhà trường; biên bản nội dung các buổi bồi dưỡng tập trung của tổ (nội dung họp, triển khai lý thuyết, thảo luận, rút kinh nghiệm giờ dạy,các sản phẩm của cá nhân trong tổ,...); kết quả đánh giá xếp loại BDTX của giáo viên trong tổ
3.  Đối với giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng) được lãnh đạo nhà trường phê duyệt và có sổ bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thể hiện các nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và nội dung bồi dưỡng 3( Báo cáo các chuyên đề đã học).
- Định kì báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Căn cứ nội dung bồi dưỡng 1, 2 được sở qui định, lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3, xây dựng và nghiêm chỉnh thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo qui định.
- Lập sổ bồi dưỡng thường xuyên để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra.
- Gợi ý những nội dung ghi trong sổ bồi dưỡng chuyên môn:
+ Nội dung bồi dưỡng 1,2:  
Khi được tham gia các nội dung bồi dưỡng do Bộ, Sở tổ chức.
Nội dung các buổi bồi dưỡng tập trung do nhà trường hoặc tổ chuyên môn tổ chức; thu hoạch cá nhân đối với các nội dung được bồi dưỡng; quá trình vận dụng vào công việc, nhiệm vụ được giao, thể hiện giáo án hoặc sản phẩm cụ thể; đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình vận dụng của bản thân.
+ Nội dung bồi dưỡng 3: Tổng hợp kiến thức tự bồi dưỡng; thu hoạch cá nhân đối với những nội dung tự bồi dưỡng (đã đăng ký); quá trình vận dụng vào công việc, nhiệm vụ được giao, thể hiện giáo án hoặc sản phẩm cụ thể; đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình vận dụng của bản thân.
Hồ sơ BDTX cá nhân gồm:
          + Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên;
          + Kế hoạch cá nhân;
          + Bản báo cáo chuyên đề đã học, các thu hoạch, giáo án mẫu, sản phẩm cụ thể của từng chuyên đề.
VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
- Thực hiện theo đúng qui định hiện hành về chế độ, chính sách của giáo viên tham gia BDTX.
- Thực hiện theo qui chế chi tiêu nội bộ của trường THPT Số 1 Đức Phổ.
Trên đây là kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 của trường THPT Số 1 Đức Phổ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chuyên môn báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để cùng nhau xem xét giải quyết.   
 
 - Nơi nhận:                    Duyệt của Hiệu trưởng             Người lập kế hoạch
- Sở GD&ĐT( báo cáo);                                                        
     - Các tổ chuyên môn;                                                                                  
- Lưu VT.   
 
                                                                          
                                      Nguyễn Dũng                          Phạm Thanh Cước
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Giới thiệu Nhà trường

         Trường THPT số 1 Đức Phổ (tiền thân là Trường Trung học Bán công Lê Văn Duyệt), tính từ ngày thành lập (tháng 7 năm 1957) đến nay đã tròn sáu mươi năm. Ra đời, tồn tại và phát triển trên quê hương của đồng chí Nguyễn Nghiêm - Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Đảng Cộng...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay56
  • Tháng hiện tại2,287
  • Tổng lượt truy cập1,578,517
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây